Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Da li Bog napušta čoveka?
Sveti Duh, savršene reči Božije, deset zapovesti, jevandjelja, što kaže Hristos sastoje se u dve najveće zapovesti: “Ljubi Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom, i svom snagom svojom i svim umom svojim, i bližnjega svoga kao samoga sebe.“ (Jevandjelje po Luki 10-27)

Svaki čovek i svaka žena jesu tvoji bližnji, bilo da su zli ili dobri ili da su tvoji neprijatelji. Jer Bog pušta kišu i na pravednike i na nepravednike. (Jevandjelje po Mateju 5-45)

Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš na nebesima. Sila Najvišega, pominje se u Svetom Pismu, kad je andjeo došao Mariji i kazao joj: “Duh Sveti doći će na te, i sila Najvišega oseniće te. Zato i sveto dete koje će se od tebe roditi nazvaće se sin Božji, sin Najvišega“. (Jevandjelje po Luki 1-34,35)

Hrisos je zato bezgrešan. U svemu iskušan, samo ne u grehu. Za naše grehe je umro i ponovo vaskrsao. Čak se i Hristos uplašio da ga Bog ne vaskrsne, jer je umro za naše grehe. Bog mrzi greh. Zato je Hristos bio uplašen rekavši: ”Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio!” (Jevandjelje po Marku 15-34)

Bog nikoga ne napušta, a naročito svoga sina Isusa Hrista. On ni čoveka ne napušta, ali čovek sam se udaljava od Boga. Ako greši, Bog ne može to gledati i pusti ga da živi po svojim čulima. Djavo ga vreba da mu postavlja zamke na svakom koraku gde podje. Ako ste na Božijoj strani, proučavate Sveto Pismo, idete Božijim putem, djavo vas ne dodiruje jer vas Bog štiti od zloga. Hristos reče: “Koji god prizna mene pred ljudima, priznaće i Sin čovečji njega pred anđelima Božjim; a koji odbacuje mene pred ljudima, taj će biti odbačen pred anđelima Božjim. I svaki koji rekče reč na Sina čovečjega, oprostiće mu se, ali koji huli na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.” (Jevandjelje po Luki 12-8,10)

Svaki čovek koji proučava Sveto Pismo biće proganjan, kao što su proganjali Jevandjeliste, čak su ih i pobili. Jovana Krstitelja su ubili. Sve je to djavolje delo jer on radi preko ljudi. Ništa ne može djavo ako Bog ne dozvoli. Čak se i andjeli uče od nas, na zemlji, kakvi oni ne trebaju biti. Čovek čoveka ubija. Čovek nad čovekom vlada, a pred Bogom smo svi isti. 

Na zemlji se gledaju siromašni i bogati. Bogati nad siromašnima vladaju. Kad vas pritegnu u sinagoge i na sudove i pred poglavare, ne uznemiravajte se zbog onog kako ćete se braniti ni šta ćete kazati, jer će vas Duh Sveti naučiti u onaj čas šta treba reći. (Jevandjelje po Luki 12-11, 12)

Sve savršene reči u Svetom Pismu su od Boga i Njegove Sile tj. Svetog Duha.

Šta ima između nas i tebe, Isuse, sine Božiji? Zar si došao amo da nas pre vremena mučiš? Daleko od njih pasjaše veliki krd svidnja, i zli duhovi ga moljahu govoreći: Ako nas izgoniš, pošalji nas u krd svinja. 

Jevanđelje po Mateju 8 - 29, 30, 31
Tako će biti na svršetku veka: Izaći će anđeli i odlučiće zle od pravednih, i baciće ih u peć ognjenu, gde će biti plakanja i škrgut zuba. Jevanđelje po Mateju 13 - 40
Ako ko napoji jednoga od ovih malih samo čašom hladne vode u ime učeničko, u sitinu vam kažem, neće mu nagrada propasti. 

Jevanđelje po Mateju 10 - 42
Zato ko priznaje mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim, koji je na nebesima, ali ko odbacuje mene pred ljudima, odbaciću i ja njega pred ocem svojim, koji je na nebesima. Jevanđelje po Mateju 10 - 32, 33
Ko čuva život svoj, izgubiće ga a ko izgubi život svoj mene radi, opet će ga naći. Jevanđelje po Mateju 10 - 39
Ne mislite da sam došao da dodnesem mir na zemlju; nisam ja došao da donesem mir, nego mač. Jer sam ja došao da mećem razdor između čoveka i oca njegova, i između kćeri i matere njezine, i između snahe i svkrve njezine. Jevanđelje po Mateju 10 - 35
Čovek će svoje ukućane za neprijatelje imati. Ko ljubi oca svoga ili mater svoju više nego mene nije mene dostojan; i ko ljubi sina svoga ili kćer svoju više nego mene nije mene dosledan; ko ne uzme krsta svoga i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Jevanđelje po Mateju 10 - 36, 37, 38
Niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu, jer će zakrpa odrati od haljine i rupa će još gora biti. Niti se novo vino liva u stare mehove; inače se mehovi podru i vino se prolije, i mehovi propadnu. Nego se novo vino leva u nove mehove, i oboje se čuva. 

Jevanđelje po Mateju 9 - 16, 17
Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti; nego bojte se onoga koji može i dušu i telo pogubiti u gejeni. 

Jevanđelje po Mateju 10 - 28
Niko ne meće nove zakrpe na staru haljinu, jer će zakrpa odrati od haljine i rupa će još gora biti. Niti se novo vino liva u stare mehove; inače se mehovi podru i vino se prolije, i mehovi propadnu. Nego se novo vino leva u nove mehove, i oboje se čuva. 

Jevanđelje po Mateju 9 - 16, 17
Bolsne isceljujte, mrtve usksavajte, gubave čistite, zle duhove izgonite. Za badava ste primili, za badava i dajte. Ne uzimajte ni zlata ni srebra, ni novca u pojaseve svoje ni torbe na put, ni po dve haljine, ni obuće, ni štapa; jer radnik zaslužuje hranu svoju. 

Jevanđelje po Mateju 10 - 8, 9, 10
Ne prodaju li se dva vrapca za jedan as? A ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez volje Oca vašega. A vama su vlasi na glavi izbrojane. 

Jevanđelje po Mateju 10 - 29, 30
Ulazeći u kuću pozdravite je, i ako bude kuća dostojna, nek dođe mir vaš na nju; ali ako ne bude dostojna, nek se mir vaš k vama vrati. Ako vas ko ne primi, niti sluša reči vase, izađite iz te kuće ili iz tog grada, i otresite i prašinu s nogu svojih. 

Jevanđelje po Mateju 10 - 12, 13, 14
Od vremena Jovana Krstitelja do sada carstvo nebesko silu trpi, i silnici ga grabe. Jer svi proroci i zakon proricali su do Jovana. I ako ga hoće razumeti, on je onaj Ilija koji je trebao da dođe. Koi ma uši da čuje neka čuje. 

Jevanđelje po Mateju 11 - 12, 13, 14
Oče, hvalim te što je tako bila volja tvoja! Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna za Sina do Otac, niti Oca ko zna do Sin, i ako kome Sin hoće objaviti.

 Jevanđelje po Mateju 11 - 25, 26, 27
Dobar čovek iz dobre riznice iznosi dobro, a zao čovek iz zle riznice iznosi zlo

Jevanđelje po Mateju 12 - 35Sveti Duh (Sila Najvišega)

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.