Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Da li će zemlja opet biti uništena?
Bog kaže da neće nestati ni setve ni žetve, ni studeni, ni vrućine, ni leta, ni zime, ni dana ni noći. To znači do dolaska Hrista, Bog je obećao da zemlja neće biti uništena i ne može niko da je uništi osim Boga. Bog je sklopio savez sa ljudima, da više neće biti potopa na zemlji. Postavlja savez svoj s vama, i od sada neće ni jedan put izginuti od voda od potopa, da zatre zemlju. Bog reče: Evo saveza koji utvrdjujem izmedju sebe i vas i svakog živog stvorenja, koje je sa vama i od veka sva pokoljenja; Mećem dugu svoju u oblake, da bude znak saveza izmedju mene i zemlje. I kad ja navučem oblake na zemlju, videće se duga u oblacima, I opomenuću se saveza svog izmedju mene i vas - i svakog živog bića, svake vrste, neće više biti voda od potopa, da zatru svako telo. Duga će biti u oblacima, pa ću ja gledajući je, opomenuti se večnog saveza izmedju Boga i svakog živog bića svake vrste na zemlji. (Postanje 9:11-16)
Do dana današnjeg nije bilo potopa na zemlji, niti ikakve katastrofe da bi čovek uništio zemlju. Čeka se na Hristov dolazak. Bilo je poplava, bilo je ratova, bilo je zemljotresa. Bilo je gladi po raznim mestima. Bog je uništio jedan grad u Izraelu. To je Sodoma i Gomora. U tom gradu bio je samo jedan pravedan čovek po imenu Lot i njegove dve kćeri i žena koja je postala slan kip. Nije poslušala Boga kad je uništavao Sodomu. Ona se okrenula, što joj nije bilo dozvoljeno, da vidi kako Bog uništava Sodom. Lot i njegove dve kćeri su se spasili. Oni se nisu okrenuli da vide kako Bog uništava Sodom ognjem i sumporom. Ne obaziri se natrag i u celoj  ovoj ravnici da nisi stao; skloni se na ono brdo da ne pogineš. (Postanje 19-17)


Lotu je rekao Bog da ide na brdo i da se ne okreće, ali Lotova žena se okrenula i postala slan kip. Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor kišu od sumpora i ognja, od Gospoda sa neba, i zatre one gradove i svu onu ravnicu, i sve ljude u gradovima i sav rod zemlje. Žena Lotova obazre se natrag, i ona posta slan kip. (Postanje 19-24,25,26)

Mi imamo neka uputstva koja je dao Bog da se pridržavamo kad dodje Hristos, da ne budemo i da ne prodjemo ko Lotova žena. Dolazak Hristov biće kao munja. Videće ga svako oko. Što znači, da će biti brz. Neće trajati ni jedan minut. Pre toga trubiće nebo. Ljudi će umirati od straha ne znajući šta je to. Jer će sam Gospod, na dani znak, na glas arhanđelov i na glas trube Božje, sići s neba i umrli u Hristu uskrsnuće najprvi. Zatim mi živi, koji smo ostali, bićemo svi s njima zajedno uzeti u oblake na susret Gospodu na nebo, i tako ćemo svagda s Gospodom biti. (Prva Pavlova Poslanica Solunjanima 4-16, 17)

Na glas trube Božije uskrsavaju najpre mrtvi i idu u susret nama živima, koji smo ostali na zemlji. To će da se odvija munjevitom brzinom. Pre toga biće: "Čuvajte se da vas ko ne zavede. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos, i mnoge će zavesti. Čućete glasove o ratovima i buku ratova. Gledajte da se ne uplašite, jer treba to sve da bude. Ali to neće još biti kraj. Ustaće narod na narod i kraljevstvo na kraljevstvo, i biće gladi i zemljotresa po raznim mestima. To će sve biti samo početak bolova. Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti zbog imena moga. Tada će mnogi da podlegnu, i izdaće jedan drugoga, i omrznuće jedan na drugoga. I izići će mnogi lažni proroci i zavešće mnoge." (Jevandjelje po Mateju 24:4-11)
Pismo kaže da će hrišćani biti proganjani. Pojaviće se lažni proroci, zavešće mnoge i izdaće jedan drugoga. Ali ko proučava Sveto Pismo neće se zbuniti. Bog neće dozvoliti da budemo zavedeni. Ovo jevanđelje o kraljevstvu propovedaće se po svemu svetu za svedočanstvo svima narodima. I onda će doći kraj. (Jevandjelje po Mateju 24-14) Danas ima ratova po raznim mestima, zemljotresa, gladi ali nije još kraj. A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. Kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i o dolasku Sina čovečjega. Jer u dane pred potopom jeđahu i pijahu ljudi, ženjahu se i udavahu do dana kad Noje uđe u korablju; i ni o čemu ne posumnjahu dok ne dođe potop i sve njih ne odnese. Tako će biti i o dolasku Sina čovečjega. (Jevandjelje po Mateju 24:36-39)

Jer koji god prizove ime Gospodnje spasiće se. Pavlova Poslanica Rimljanima 10 - 13
Ali Stefan pun Duha Svetoga, pogleda na nebo i vide slavu Božiju i Isusa s desne strane Boga. I reče: Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovečijega s desne strane Boga. 

Dela Apostolska 7 - 55, 56
Faraonu: “Zato te podigoh da na tebi pokažem moć svoju, i da se proglasi ime moje po svoj zemlji.” Tako, dakle, koga hoće on miluje, a koga hoće stegne.

Pavlova Poslanica RImljanima 9 - 17, 18
Isus Gospod, i veruješ u srcu svome da ga Bog uskrsnu iz mrtvih, bićeš spasen. Pavlova Poslanica Rimljanima 10 - 9
Jer koji se vladaju po duhu Božijemu, oni su sinovi Božiji. Jer ne primiste duha ropstva, da budete još u strahu, nego primiste duha posinjenja, koji kličemo: Ava! Pavlova Poslanica Rimljanima 8 - 14, 15
Ako je Bog s nama, ko će na nas? On koji svog Sina ne poštedi, nego predade za sve nas, kako da nam s njim sve ne daruje. Ko će optužiti izabranike Božije? Pavlova Poslanica Rimljanima 8 - 31, 32, 33
Jer Hristos je završetak zakon, za opravdanje svakoga koji veruje. Pavlova Poslanica Rimljanima 10 - 4
Zaista vidim da Bog nema ličnih obzira, nego u svakome narodu koji se god boji njega i pravedno postupa, mio je njemu. 

Dela Apostolska 10 - 34, 35
I kad svršiše sve što je pisano za njega, skinuše ga s drveta i metnuše ga u grob ali ga Bog uskrsnu iz mrtvih. I on se pojavljiva mnogo dana onima koji behu izišli s njim iz Galileje u Jerusalim, i koji su sad svedoci njegovi pred narodom. 

Dela Apostolska 13 - 29, 30, 31
Kako iđosmo na molitvu, srete nas jedna sluškinja koja imaše duh pogađački i vračajući donošaše veliki dobitak svojim gospodarima. 

Dela Apostolska 16 - 16
Ona ovako činjaše nekoliko dana. Kad se Pavlu to dosadi, okrenu se, i reče duhu: Zapovedam ti imenom Isusa Hrista, izađi iz nje! I on izađe u taj čas. 

Dela Apostolska 16 - 18
Bog koji je stvorio svet i sve što je u njemu, on, koji je gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenim hramovima. 

Dela Apostolska 17 - 24
Jer je on odredio dan u koji će celom svetu suditi po pravdi, preko čoveka koga utvrdi, o čemu dade svima pouzdan dokaz, uskrsnuvši ga iz mrtvih … 

Dela Apostolska 17 - 31
Zato, kao što po jednom čoveku dođe na svet greh i po grehu smrt i tako smrt uđe u sve ljude, jer svi zgrešiše … 

Pavlova Poslanica Rimljanima 5 - 12
Jer plata za greh smrt, a dar Božiji je život večni u Isusu Hristu, Gospodu našemu. 

Pavlova Poslanica Rimljanima 6 - 23
Ni bilo što visoko ni duboko, ni drugo kakvo stvorenje, ne može nas razdvojiti od ljubavi Božije, koje se pojavi u Isusu, Gospodu našemu. 

Pavlova Poslanica Rimljanima 8 - 39
Koga ću pomilovati, pomilovaću, i na koga ću se smilovati, smilovaću se. Tako dakle niti to zavise od nečije volje ili nečijeg trčanja, nego od Božije milosti.

Pavlova Poslanica Rimljanima 9 - 15, 16
Tako će dakle svaki od nas dati Bogu račun za sebe. 

Pavlova Poslanica Rimljanima 14 - 12Hristov dolazak (Vaskrsenje mrtvih)

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.