Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Da li čovek postao od majmuna?
Zatim Bog reče: "Da načinimo čoveka po obličiju i po prilici našoj, pa neka ima on vlast nad životinjama i na celoj zemlji. I Bog stvori čoveka po obličiju svome; po obličiju Božijem mu i stvori ga." (Postanje 1-26, 27)

Kad Bog kaže, da načinimo čoveka, kome Bog priča? Bog razgovara sa Hristom njegovim sinom što znači, da je Hristos učestvovao u stvaranju sveta.

Idite, dakle, i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sveto Pismo govori, da Bog ima duh njegov. (Jevandjelje po Mateju 28-19)
Duh Božiji lebdijaše nad vodama. Bog ima oblik kako izgleda. Tako je i stvorio čoveka po obličiju njegovom. Kako izgleda Bog, tako i mi imamo obličije njegovo. Bog je Duh, ima ga na svakom mestu. Sve vidi i sve čuje, ništa mu nije sakriveno. Prvi bračni par Adam i Eva vidjali su lice Gospoda Boga:

“Tad čuše glas Gospoda, Boga, koji pred veče iđaše po vrtu; i čovek i žena sakriše se  od lica Gospoda Boga u drveće u vrtu.” (Postanje 3-8)

Viđali su Boga dok nisu zgrešili i dok su bili savršeni. Prvi bračni par imao je čast da vidi Boga. Može li neko od ljudi da zamisli kako Bog izgleda? Koliko je Bog lep? To ne može da se opiše. Mojsije je video Boga sa leđa. Jer da je video njegovo lice, ne bi ostao živ. Kad je bio na Sinajskoj Gori, Mojsiju je sjalo lice, četrdeset dana i noći i bio je sa Gospodom:

“Sinovi Izrailjevi gledahu lice Mojsijevo i vidjahu da se koža na licu njegovu svetli, i Mojsije zastiraše opet koprenom lice svoje dok ne bi opet ušao da govori sa Gospodom.” (Izlazak 34-35)

Boga su mogli da vidjaju andjeli i prvi bračni par Ili kad se njegov Duh pretvori u goluba, kad se krstio Hristos. I u času kad izlazaše iz vode, on vide kako se otvoriše nebesa, koji progovori: “Ti si moj sin ljubljeni u kome je moje blagovoljenje. (Jevandjelje po Marku 1-10)

Bog je Duh, mi nosimo obličije njegovo. Hristos, andjeli, svi nosimo obličije njegovo, tvorčevo obličije. Tvorca neba i zemlje i sve što je na njima. Hristos ima svoj Duh. Duh Hristov je obličije njegovo, kakvo je nosio obličije nebesko i obličije zemaljsko. Kad je bio na nebu imao je obličije nebesko.

I Bog stvori čoveka po obličiju svome, po obličiju Božijem. (Postanje 1-27)

Kad je bio na zemlji imao je obličije zemaljsko: “I Jovana, brata njegova, i izvede ih na goru visoku, same. On se preobrazi pred njima, i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost.”  (Jevandjelje po Mateju 17-2)

To dokazuje kakav imamo zemaljski oblik, takav ćemo nositi i na nebu, nebeski oblik tela. Kada je Hristos bio razapet i njegov Duh napustio njegovo telo zemaljsko, Duh se njegov vratio Bogu. Isus zavapi jakim glasom; “Oče, u ruke tvoje predajem Duh svoj. Rekavši to, izdahnu“

Svaki čovek ima svoj DuhDah i Dušu i Sveti Duh ako mu je dano ili savest.

Duh čovečiji - to je obličije kako on izgleda, lice i njegovo telo. Nijedan čovek ne liči na drugog čoveka. Ima možda sličnih ljudi, ali nikoga na zemlji nema da sto posto liče jedan na drugog. Svaki čovek je jedinka za sebe, svi smo mi različiti. Samo čovek ima dah i dušu i životinje imaju instikt, a ljudi razum. Mi se sporazumevamo razumom, a životinje instiktom. 
Ulom za ulom, oko za oko, zub za zub; kako ošteti telo čoveku, onako da se i njemu učini. Knjiga Treća Levetska 24 - 20
Gospod će im strahovit biti, jer će on sve bogove zemaljske uništiti, i njemu će se svi u zemlji klanjati po svim ostrvima naroda. Sofonija 2 - 11
Ako ga neko pita: Odakle ti rane na rukama?, - odgovriće: Dobi ih u kući prijatelja svoga. Zaharija 13 - 6
Tu trećinu ću ja na oganj metnuti, i pretopiću je ko što se pretapa srebro, okušaću kao što se zlato kuša. Prizivaće oni ime moje, i ja ću ih uslišiti. Zaharija 13 - 9
I opet će razliku videti izmeđ’ pravednoga i bezdušnika, izmeđ’ onog koji Bogu služi i onog koji mu ne služi. Malahija 3 - 18
Čuli ste da je kazano: Oko za oko i zub za zub. Ali ja vam kažem da se ne opirete zlome, ako te udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi. Jevanđelje po Mateju 5 - 38, 39
Ipak će broj sinova Izraeljevih biti kao pesak morski, koji se ne može izmeriti niti izbrojiti, i umesto da im  se reče: Niste moj narod! 

Osija 1 - 10
Gospod će biti kralj nad celom zemljom. U taj dan će Gospod jedini Gospod biti, i njegovo će ime jedino ime biti. Sva će zemlja postati kao ravnica od Gavalje do Rimona s juga od Jerusalima. 

Zaharija 14 - 9, 10
Ukinuću joj svaku radost, i praznike njene i mladine njene i subote njene i sve svetkovine njene. 

Osija 2 - 11
Kao Adam savez pristupiše i tada me izneveriše. 

Osija 6 - 7
Boga osim mene nisi poznao, osim mene niko ne spasava. U pustinji tebe poznah, u toj zemlji zasušenoj. 

Osija 13 - 4, 5
Izliću zatim duh svoj na svako telo, i proricaće sinovi i kćeri vase, starci vaši snove će sanjati, a i mladići vaši imaće viđenje. 

Joil 2 - 28
Tražite dobro, a ne zlo, da bi živeli, i da bude Gospod, Bog nad vojskama, sa vama kao što vi kažete. 

Amos 5 - 14
Mrzite na zlo i dobro volite. 

Amos 5 - 15
Mrzim i prezirem praznike vaše, ne mogu da čujem sabore vaše, kad mi žrtve i prinose prinosite nisu meni ugodni, a na gojne teoce što na žrtvu prinosite neću ni gledati. 

Amos 5 - 21, 22
Sve ću uništiti s površine zemlje, govori Gospod. Zatrću ljude i životinje, ptice nebske i ribe morkse, sablazni i bezdušnike s njima; istrebiću ljude s površine zemlje, govori Gospod. 

Sofonija 1 - 2, 3
I on im pokaza Isusa, prvosveštenika, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i sotonu koji mu stajaše s desne strane, da ga optuži. Gospod reče sotoni: Nek te Gospod ukori, sotono! Nek te Gospod ukori, on koji izabra Jerusalim! Nije li on ugarak istrgnut iz ognja! A Isus beše pokriven prljavim haljinama i stajaše pred anđelom. 

Zaharija 3 - 1, 2, 3
Ali će vama, koji se imena mog bojite, granuti sunce pravde, i zdravlje pod krilom njegovim će bit ii izaziće, i skakaćete kao teoci iz jasla. 

Mahalija 4 - 2
Evo poslaću vam Iliju, proroka pre nego što dan Gospodnji dođe, taj dan veliki i strahoviti. 

Malahija 4 - 5Stvaranje sveta

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.