Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Duh Sveti - Sila Najvišega.
Sveto Pismo kaže da neki čovek dodje na zemlju i upozna nešto, a neki dodje ko životinja i ode ko životinja i ne upozna ništa.
Dah ima i životinja i dušu, to joj je krv. Dah pokreće krv, a krv ostale organe. Životinje imaju: srce, bubrege, krv i sve je to savršeno kod životinja, ali nemaju duh. Zato je čovek iznad životinje i ima vlast nad ribama morskim i nad pticama nebeskim i nad svim životinjama koje se miču na zemlji. Duh se čovečiji vraća Bogu, a ne zna se da li dah životinje ide gore kod Boga: “Sve je od praha zemaljskog proizašlo i sve se u prah vraća. Ko zna ide li dah sinova čovečijih gore, a dah životinja dole pod zemlju.” (Propovednik 3-20, 21)

Kao što vidimo duh čovečiji vraća se Bogu, Duh oživljava telo.
Sveti Duh

Duh Sveti, Sila Najvišega. Znamo da Bog i Hristos imaju obličije i mi imamo obličije njihovo. Dakle, Sveti Duh nema obličije nikakvo, on je bez obličija. Bog, nama ljudima, Svetog Duha daje na meru. Može nam dati Svetog Duha, a može nam i oduzeti. Mi imamo slobodnu volju da primimo Svetog Duha ili da odbacimo. Zavisi od nas šta smo izabrali? Svetog Duha ili zlog duha tj. djavoljeg. Djavolji duh je najgore što postoji na svetu.

 Ja sam vas krstio vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. (Jevandjelje po Marku 1-8)

Hristos je propovedao jevandjelja, istinu o Bogu. Imao je živu reč. Ko je je slušao Hriosta i verovao, imao je Svetog Duha u sebi i imao je Hristove reči. Taj čovek se i krstio Svetim Duhom. Na apostole, kad je Hristos otišao sa zemlje, pao je Sveti Duh i počeli su da pričaju Božijim rečima. 

A kad počeh govoriti siđe Duh Sveti na njih, kao i na nas u početku. I ja se opomenuh reči Gospodnje: "Jovan je krstio vodom, a vi ćete krstiti Duhom Svetim." (Aposltolska dela 11-15, 16)

Ako prebiva Sveti Duh u nekog čoveka, on je čovek i nije Bog. Bog je samo jedan i njegov sin Isus Hrist, a Sveti Duh njegova Sila Najvišega.

Bog poznaje svakog čoveka, pa i onaj fetus u utrobi žene, koja treba da se poradja. Tačno zna, kakav će karakter imati beba kad se rodi. Jer Bog nas poznaje iz utrobe matere naše. Hristos je znao kakav je Petar i da će prilikom njegovog raspeća, Petar odreći se Hrista iz straha. Jer je znao da je Petar bio strašljiv. 

David u psalmima kaže: “Pogled svoj od greha moga skidaj i očisti sva nedela moja, daj mi Bože čisto srce i Duh prav ponovi u meni, ne odbi me od lica svoga Svetog Duha svoga ne uzmi od mene." (Psalmi 51-11, 12, 13)

U Jovanovom jevandjelju imamo: “Koji odozgo dolazi, nad svima je. Koji je sa zemlje, od zemlje je, i govori kao od zemlje. Koji dolazi s neba nad svima je. On svedoči o onome što vide i ču, i niko ne prima svedočanstva njegova! Koji primi svedočanstvo njegovo potvrdi da je Bog istinit. Jer koga Bog posla, onaj reči Božje govori; jer mu Bog ne daje duha na meru. Otac ljubi Sina i sve dade u ruke njegove.” (Jevandjelje po Jovanu 3:30-35)

Jovan ovde govori da Bog čoveku daje Svetog Duha na meru, dokle Hristos ima neograničeno. Uzima koliko mu je potrebno jer to je Sila Najvišega. Mi ljudi da bi imali Sveto Duha, trebamo da imamo veru u Boga. Da verujemo i da istražujemo šta je Bog pisao u Svetom Pismu. Reči iz Svetog Pisma su reči Božije, reči njegove Sile tj. Svetog Duha Njegove Sile.
Svi će mrzeti na vas zbog imena moga, ali koji ustraje do kraja, taj će biti spasen. Jevanđelje po Mateju 10 - 22
Podaj onome koji ište od tebe, i ne okreći od onoga koji hoće da se uzajmi od tebe. Čuli ste da je kazano: Ljubi bližnjega svoga i mrzi neprijatelja svoga. Ali ja vam kažem ljubite neprijatelje svoje, i molite za one koji vas gone, da budete sinovi Oca vašega koji je na nebesima; jer on čini da sunce njegovo grane i zlima i dobrima, i pušta kišu i na pravednike i na nepravednike. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kako nagradu zaslužujete za to? Ne čine li tako i carinici? I ako se zdravite samo s braćom svojom, šta neobična činite? Ne čine li tako i paganici? Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski. Jevanđelje po Mateju 5 - 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48
Ako vas progone u jednom gradu, bežite u drugi. U istinu vam kažem: Nećete stići da obiđete gradove Izraeljeve, a da ne dođe Sin čovečiji. Jevanđelje po Mateju 10 - 23
Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gde moljac i rđa kvare, i gde lupeži probijaju i kradu; nego sabirajte sebi blago na nebu, gde ni moljac ni rđa ne kvari, i gde lupeži ne obijaju i ne kradu. 

Jevanđelje po Mateju 6 - 19, 20
Neće svaki koji mi govori: Gospode! Gospode! ući u carstvo nebesko, nego samo onaj koji ispunjuje volju Oca moga koji je na nebesima. 

Jevanđelje po Mateju 7 - 21
Ne uznemiravajte se dakle i ne recite: Šta ćemo jesti?, Šta ćemo piti?, Čim ćemo se odenuti? Jer sve to paganici traže. Otac vaš nebeski zna da vam sve to treba. 

Jevanđelje po Mateju 6 - 31, 32
Starajte se najpre za carstvo Božije i za pravdu njegovu, a ono će vam se sve dodati. 

Jevanđelje po Mateju 6 - 33
Ne sudidite, da se vama ne sudi. Jer će vam se suditi sudom kojim vi sudite, i meriće vam se merom kojom vi merite. 

Jevanđelje po Mateju 7 - 1, 2
Zašto vidiš trn u oko brata svoga, a brvna u oku svome ne primećuješ? 

Jevanđelje po Mateju 7 - 3
Ne dajte svetinje psima, i ne bacajte bisera svoga pred svinje, da ga ne pogaze nogama, i ne okrenu se da vas rastrgnu. 

Jevanđelje po Mateju 7 - 6
Čuvajte se lažnih proroka. Oni dolaze k vama u odelu ovčijemu, a unutra su vuci grabljivi. 

Jevanđelje po Mateju 7 - 15
Svako dobro drvo daje dobre plodove a zlo drvo daje zle plodove. Ne može dobro drvo dati zlih plodova, ni zlo drvo dati dobrih plodova. 

Jevanđelje po Mateju 7 - 17, 18
Svako drvo koje ne daje dobra ploda, seče se i baca se u oganj. Po plodovima njihovim, dakle, poznaćete ih. 

Jevanđelje po Mateju 7 - 19, 20
I ja vam kažem da će mnogi od Istoka i Zapada doći i sešće za trpezu s Avramom i Isakom i Jakovom u carstvu nebeskom, a sinovi carstva izgnaće se napolje u tamu gde će biti plakanja i škripanja zuba. 

Jevanđelje po Mateju 8 - 11, 12
Gospode, dopusti mi da idem najpre da ukopam oca svoga. Ali mu Isus odgovori: Hajde za mnom, i ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace. 

Jevanđelje po Mateju 8 - 21, 22
Jer nećete vi govoriti, nego duh Oca vašega goveriće iz vas. 

Jevanđelje po Mateju 10 - 20Sveti Duh (Sila Najvišega)

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.