Proucavanje Biblije


BIBLIJA
Sveto Pismo
Ko je otac laži?
Sotona ili djavo je krvnik od početka bio i ne stoji u istini jer nema istine u njemu. Kad govori, lazi svoje govori jer je laža i otac laži. (Jevandjelje po Jovanu 8-44)

Hristos kaže za sotonu da je otac laži. On je izmislio laž i nikad ne govori istinu. Zavodi narode, pojedince, kraljeve, smišlja igre, zle zablude svakojake i uvukao se sve sfere života. Krvnik čovečiji od početka bio i prvi bračni par Adama i Evu je zaveo da pogreše. Za čoveka je stvorena zemlja. U početku nije padala kiša. Nije bila zima, jesen, leto i proleće. Bila je klima stvorena za čoveka, nisu bile potrebne kuće i materijalna dobra. Spavao je na zemlji u Edemskom vrtu, bila su razna drveća voća. Prvi čovek se hranio voćem i to mu je bila hrana.

Bog još ne pusti kišu na zemlju, niti beše čoveka da radi zemlju. Ali se podizaše para sa zemlje koja natapaše svu zemlju. (Postanje 2-5)

Bilo je savršenstvo i nije bilo kvarova na zemlji. Čovek i zveri su spavali zajedno u početku. Pričao je sa životinjama, on je imao vlast nad njima. Eva kad je pričala sa zmijom to je bio sotona ili djavo. On se pretvorio u zmiju i on je prevario prvi bračni par. Ali Adam i Eva nemaju opravdanja jer su bili savršeni.

Zmija beše najlukavija od svih zivotinja poljskih, koje stvori Gospod Bog. I ona reče ženi: Jel baš kazao Bog; Nećete jesti sa svakoga drva u vrtu? Žena odgovori zmiji: Mi jedemo plod sa svih drveta u vrtu; Samo plod drveta usred vrta, kazao je Bog, ne jedite i ne dirajte u nj, da ne umrete. Tada zmija reče ženi: Nećete vi umreti; Nego zna Bog vam se u onaj dan u koji okusite s njega otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro šta li zlo. (Postanje 3:2-5)

Bog stvara, a djavo sve uništava prevarom. Bog i Hristos imaju vlast nad djavolom. Naravno, ima i čovek. Eva je imala vlast nad zmijom ili djavolom ali nazalost zmija ju je prevarila. Eva je trebala odbiti da ne posluša zmiju i da ne jede voće iz Edemskog vrta, sa drveta poznanja dobra i zla. Na ovom bibliskom primeru, prvog bračnog para Adama i Eve. imamo dobru životnu pouku. Kako ne trebamo pasti u iskušenja u koja nas dovodi sotona.

I čuh silan glas na nebu koji reče: Sada nasta spasenje i moć i kraljevstvo Boga našega i vlast Hrista njegova, jer se zbaci opadač braće naše, koji ih tužaše pred Bogom našim dan i noć. Oni ga pobediše radi krvi jagnjetove i reči svedočanstva svoga, i ne ljubiše život svoj toliko da bi se smrti plašili. Veselite se za to nebesa i vi koji živite na njima! Teško zemlji i moru! Jer đavao siđe k vama pun srdžbe velike, znajući da je kratko vreme njegovo. (Jovanovo Otrkivenje 12-10,11,12)

Sotona je mogao da bude na nebu i zemlji, dokle ga Bog nije zbacio na zemlju. On je zavodio i andjele koji su bili slični njemu. Kao što danas na zemlji zavodi ljude koji su slični njemu. Prevaranti, perfidni, bludnici, bestidni, idolopoklonici, svadjalice, pakosnici, zavisnici, krvnici, pijanice, prekomerne u jedenju, izrugivači, vračari i gatari.

Vračare i gatare, oni su gadovi pred Bogom. Kad čovek ode kod tih ljudi, koji imaju pogadjčki duh, oni direktno idu djavolo na vrata i postaju djvolje sluge. Tom čoveku nema leka, idu se lečiti na psihijatriju i doktori tu ne mogu ništa. Doktori izučavaju što djavo kod čoveka pokvari. Razni virusi, razne bolesti, što djavo zadaje doktori leče. Tu ima zloupotreba, novac je djavo i manipuliše ljudima.
Dođite k meni vi svi koji se trudite i koji ste opterećeni, i ja ću vam odmor dati. Uzmite jaram moj na sebe, i primate nauk moj, jer sam ja blag i smeran u srcu, i naći ćete mir dušama svojim. Jer je jaram moj blag i breme je moje lako.  

Jevanđelje po Mateju 11 - 28, 29, 30
Čuvajte se kvasca farasejskog i sadukejskoga! Tada razumeše da ne reče kvasca hlebnoga da se čuvaju, nego nauke farasejske i sadukejske. 

Jevanđelje po Mateju 16 - 11, 12
I koji u ime moje primi kako malo dete kao što je ovo, mene samog prima. Jevanđelje po Mateju 18 - 5
Zar još ne znate da sve što ulazi u usta ide u trbuh i izbacuje se napolje? Ali što izlazi iz usta, iz srca izlazi i to pogani čoveka. Jevanđelje po Mateju 15 - 18
Jer iz srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, blud, krađe, lažna svedočenja, klevete. To je ono što pogani čoveka, a neumivenim rukama jesti ne pogani čoveka. Jevanđelje po Mateju 15 - 19, 20
Isus im reče: Dobro se čuvajte kvasca farasejskog i sadukejskog. Jevanđelje po Mateju 16 - 6
Jer će doći Sin čovečiji u slavi Oca svoga, sa anđelima svojim i tada će vratiti svakome po delima njegovim. Jevanđelje po Mateju 16 - 27
Ako sotona sotonu izgoni, on je protiv sebe razdeljen. Kako će se dakle održati kraljevstvo njegovo? 

Jevanđelje po Mateju 12 - 26
Ko je mati moja, i ko su braća moja i pokazujući rukom na učenike svoje, reče: Evo mater moje i braće moje! Jer ko god izvršuje volju Oca moga koji je na nebesima, on mi je i brat i sestra i mati. 

Jevanđelje po Mateju 12 - 48, 49, 50
Jer vama dano da poznate tajne carstva nebeskoga, a njima nije dano. Jer ko ima daće mu se i biće u izobilju, a ko nema uzeće mu se i ono što ima.

 Jevanđelje po Mateju 13 - 11, 12
Nije li ovo drvodeljin sin? Nije li mati njegova Marija, i nisu li braća njegova Jakov, Josif, Simon i Juda? I sestre njegove nisu li sve kod nas? Odkud njemu sve to? 

Jevanđelje po Mateju 13 - 55, 56
Narod ovaj ustima svojim me poštuje, ali srce njegovo daleko je od mene. 

Jevanđelje po Mateju 15 - 8
Uzalud me poštuju učeći propise ljudske zapovesti. 

Jevanđelje po Mateju  15 - 9
Ne pogani čoveka ono što ulazi u usta, nego što izlazi iz usta. 

Jevanđelje po Mateju 15 - 11
Svaki sad koji nije usadio Otac moj nebeski, iskoreniće se. Ostavite ih: Oni su slepci koji slepce vode, a kad slepac slepca vodi, oba će u jamu pasti.

 Jevanđelje po Mateju 15 - 13, 14
Ako ko hoće za mnom ići, neka se odreče sebe i uzme krst svoj, i ide za mnom. Jer ko hoće život svoj da sačuva, izgubiće ga. A ko izgubi život svoj mene radi, opet će ga naći. 

Jevanđelje po Mateju 16 - 24, 25
Jer kakva je korist čoveku ako sav svet dobije, a dušu svoju izgubi? Ili kakav će otkup dati čovek za svoju dušu? 

Jevanđelje po Mateju 16 - 26
I gle, ukazaše im se Mojsije i Ilija, koji s njim govarahu. 

Jevanđelje po Mateju 17 - 3Djavolji duh (zli duh)

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.