Proucavanje Biblije


Otac svega što je na zemlji i nebesima je tvorac neba i zemlje, sve je Svevišnji stvorio i sve je njegovo. 

Bog kaže: "Nećeš graditi sebi kipa rezana niti slike od onoga što je gore na nebu, ili dole na zemlji, ili u vodi ispod zemlje. Nećeš im se klanjati niti im služiti." 

Ko će od umetnika da naslika Svevišnjeg ili Hrista ili da načini neki rezani lik? Hristos je na zemlji bio u telu. Ali to je bilo pre dve hiljade godina, ko pamti njegov lik? Postoje nebeska i zemaljska bića. Hristos je bio na zemlji i imao zemaljsko telo, ali kad se se preobrazio imao je nebesko telo.
Piše: "On se preobrazi pred njima, i zasija se lice njegovo kao sunce, a haljine njegove postadoše bele kao svetlost." (Jevandjelje po Mateju 17-2)

Možete da zamislite koliko je Hristos bio lep? Ko može da naslika Boga, nema tog na zemlji, a i na nebu. Bog nas je stvorio malo manjim od anđela. Na zemlji smo zemaljski ljudi. Kakav je zemaljski takvi su i zemaljski, i kakav je nebeski takvi su i nebeski. I kako nosimo obličje zemaljskoga tako ćemo nositi obličje nebeskoga. (Prva Povlova Poslanica Korićanima 15 - 48,49)
Naše telo na nebu biće kao na zemlji, samo što ćemo se preobraziti u nebesko telo koje je lepše, bez ikakvih bolesti i nedostataka. Bićemo savršeni kao prvi čovek Adam i Eva. Kad umre čovek, žena, dete ili star čovek od sto godina njihov duh se vraća Bogu, a telo u zemlju. Dolaskom Hrista ustaju mrtvi u svom telu. Duh njihov oživljava telo, isto telo koje su imali na zemlji, imaju i na nebu. Samo telo neće imati nikave nedostatke, biće lepo, snažno i savršeno.

Kad umre dete od godinu dana ili čovek od stotinu godina, prilkom vaskrsenja kada ožive imaće svi trideset i tri godine, koliko je imao Hristos dok je bio na zemlji. Svaki čovek ima da se pokloni Bogu kad dodje Sudnji Dan. Mrtvaci svi ustaju. Jedni na radost, čast i život večni, a drugi na sramotu i prekor večni. Bog zna čoveka kakav će biti još iz utrobe matere svoje. Zato i dete od jedne godine kad umre, zna kakav će biti njegov karakter. Ima bezbožnika koji nisu čuli za Svevišnjeg. Njima će Bog suditi po savesti. Ko ima Boga u sebi on i ne izlazi na sud, on je prešao iz smrti u život večni.
Crkva je čovek u kojoj prebiva Isus Hristos. Hristove reči su duh i istina. Ne znate li da ste vi hram Božji, i da Duh Božji prebiva u vama? Ako ruši ko hram Božji, srušiće njega Bog, jer je hram Božji svet, a to ste vi. Niko neka se ne vara: ako ko među vama misli da je mudar po ovome svetu, neka bude lud, da bi postao mudar. Jer je mudrost ovoga sveta ludost pred Bogom. jer je pisano: "Hvata mudre u lukavstvu njihovu." I još: "Zna Gospod pomisli mudrih, zna da su ništave." Duh je ono što oživljava telo. Reči koje vam ja rekoh duh su i život su. (Prva Pavlova Poslanica Korinćanima 3-16, 20 i Jevandjelje po Jovanu 6-63) 

Isus joj reče: Ja sam uskrsenje i život; ko veruje u mene, ako i umre, živeće. I svaki koji živi i veruje u mene neće nikad umreti. Veruješ li ti to? (Jevandjelje po Jovanu 11-25, 26)

Kad dodje Hristos šta će tražiti? Veru u Boga. Ovo je samo delić nečega iz Svetog Pisma. Sveto Pismo samo sebe tumači, zato moramo stalno da proučavamo, da propovedamo i širimo radosnu vest. Jevandjelje o Bogu predstavlja radosnu vest. Šta je Bog uradio za nas? Bog je ljubav, ako imamo Boga u srcima našim niko nam ništa ne može. David kaže: „Kad bi Bog bio samnom i kada bi protiv mene čitava vojska se okupila ne bi se moje srce uplašilo.“

BIBLIJA
Sveto Pismo
Kad dođe Hristos šta će tražiti?


Na celoj zemlji beše samo jedan jezik i reči su jednake bile. 

Postanje 11 - 1
Posle rekoše: Hajde da zidamo kulu, čiji će vrh do neba stići, da stičemo sebi ime i da se ne bismo rasejali po zemlji. 

Postanje 11 - 4
Hajde da siđemo i da im pometemo jezik, da ne razume jedan drugoga što govori. 

Postanje 11 - 7
Tad pusti Gospod na Sodom i na Gomor kišu od sumpora i ognja od Gospoda s neba. I zatre one gradove i svu onu ravnicu i sve ljude u gradovima i sav rod zemlje. Žena Lotova obazre se natrag, i ona posta slan kip. 

Postanje 19 - 24, 25, 26
Dođite k meni svi vi koji se trudite i koji ste opterećeni, i ja ću vam dati. Uzmite jaram moj na sebe, i primate nauk moj, jer sam ja blag i smeran u srcu, i naći ćete mir dušama svojim. Jer je jaram moj blag i breme je moje lako. 

Jevanđelje po Mateju 11 - 27, 28, 29, 30
Gospod, Gospod, Bog milostiv i milosrdan, spor na gnev i obilan dobrotom i vernošću, koji čuva ljubav svoju do hiljaditog pokolenja, koji prašta bezakonja i nepravde i greha.

Knjiga Druga - Izlazak 34 - 5, 6, 7
Mojsije bi onde s Gospodom četrdeset dana i četrdeset noći. I ne jede hleba niti pi vode, i Gospod napisa na ploče reči saveza, deset reči. 

Knjiga Druga - Izlazak 34 - 28
Ako neko leže s muškarcem kao sa ženom, obojica učiniše stvar gadnu, obojica će se kazniti. Krv će njihova na njih pasti. 

Knjiga Treća - Levitska 20 - 13
Ako se ko obrati mrtvima ili duhovima da se pored njih sramoti, okrenuću lice svoje, nasuprot njemu i istrebiću ga iz naroda njegovog. 

Knjiga Treća - Levitska 20 - 6
Čovek ili žena koji imaju u sebi duh nekog mrtvaca, ili duh pogađački biće kažnjeni smrću. 

Knjiga Treća - Levitska 20-27
Sutra dan obuze Saula zli duh Božiji, i dobi napad usred kuće. 

Prva Knjiga Samoilova 18-10
Jer je Gospod, Bog vaš, Bog nad bogovima i Gospodar nad gospodarima, Bog veliki silni i strahoviti, koji nema ličnih obzira niti prima poklona. 

Knjiga Peta - Ponovljeni zakoni 10 - 17, 18
Neka se ne nađe u tebe niko koji bi vodio sina svoga ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama ili po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji izaziva duhove, ni opsenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Bogom ko tako čini. 

Knjiga Peta - Ponovljeni Zakoni 18 - 10, 11, 12
Ipak si me malo manjeg od andjela učinio, i slavom i čašću si ga ovenčao. 

Psalmi 8 - 6
Ta devojka beše vrlo lepa. I ona dvoraše kralja i slušaše ga; ali je kralj ne pozna. Prva knjiga o kraljevima 1 - 4
Kad se probudi, učini Josif kao što mu beše naredio anđeo Gospodnji, i uze ženu svoju ali je ne pozna dok ne rodi sina, kome nadenu ime Isus. Jevanđelje po Mateju 1 - 24, 25
Kako iđahu i dalje razgovarajući se gle, ognjena kola i ognjeni konji rastaviše ih, i Ilija se u vihoru uze na nebo. Druga knjiga o kraljevima 2 - 11
A sad kad je umrlo na to što bi postio? Mogu li ga povratiti? Ja ću k njemu, ali se on neće vratiti k meni. Druga Samoilova 12 - 23
Čuo sam molitvu tvoju i video sam suze tvoje. Evo iscjeliću te i do tri dana ići ćeš u dom Gospodnji. I Gospod koji vrati senku za deset stepeni. Dodaću veku tvome petnaest godina. Druga knjiga o kraljevima 20 - 5, 6, 9
Još malo i nestaće bezdušnika. Pogledaćeš na mesto njegovo, i njega više neće biti. Psalmi 37 - 10Duhovna spoznaja

2014 Proucavanjebiblije.com – Dozvoljeno kopiranje i umnožavanje sadržaja.